Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 listopada 2014

Informacja Burmistrza dot. udziału społeczeństwa - wydanie decyzji środowiskowej na rozbudowę zakład

BURMISTRZ  GOSTYNIA                                    
                                                                                           Gostyń  04.11.2014r.
RI.6220.17.2014
 

INFORMACJA  BURMISTRZA
 

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 24 października 2014 r., na wniosek firmy CONVERT PAPER Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą Czachorowo 43, 63-800 Gostyń zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu o obiekty technologiczne i niezbędne instalacje, w tym instalację gazową, do produkcji tektury falistej”, na działce nr 115/5, obręb Czachorowo gm. Gostyń.
Zamierzenie to polega na rozbudowie przedsięwzięcia, wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397 ze zm.) (instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 200 t na dobę). Wobec tego, na podstawie § 2 ust.2 pkt 1 ww. rozporządzenia zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu jest obligatoryjnie wymagane.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.

    Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (raportem), która jest dostępna w siedzibie Urzędu, ul. Wrocławska 256, pok. 4. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 05.11.2014r. do 25.11.2014r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  


                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                             mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska
 

https://www.gostyn.pl/Informacja_Burmistrza_dot__udzialu_spoleczenstwa_-_wydanie_decyzji_srodowiskowej_na_rozbudowe_zaklad.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl