Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 października 2014

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO


Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,
zawiadamiam
że dnia 8.10.2014 r. została wydana decyzja (znak IR-III.7821.11.2014.4) uchylająca w całości decyzję Starosty Gostyńskiego Nr 398/2014 z dnia 10.07.2014 r. (znak ABG-AB.6740.315.2014) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej ulicę Polną z ulicą Leszczyńską i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 4 (tel. 61-8541289), w godzinach pracy urzędu.
Decyzja jest ostateczna w toku instancji. Na decyzję przysługuje stronie prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
 

                                                                         /-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska
                                                                        z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Wojewody_Wielkopolskiego_36160.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl