Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 września 2014

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687) zawiadamia się, że dnia 29 sierpnia 2014r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Gostyń postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
BUDOWIE DROGI WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA ZAPLECZU PRZY UL. POLNEJ W GOSTYNIU

Inwestycja realizowana będzie na terenie położonym w jednostce ewidencyjnejGostyń – obszar miejski, obrębie Gostyń - na działce o nr. ewid.: 1748/6
Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267), przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 255a („pastorówka”, pokój nr 12), w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Informuje się ponadto, że z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, nieruchomości znajdujące się w  liniach rozgraniczających inwestycję staną się z mocy prawa własnością Gminy Gostyń.

 


                                                                         Starosta Gostyński
                                                                         Robert Marcinkowski   
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Starosty_Gostynskiego_36151.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl