Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 stycznia 2014

Informacja Burmistrza - udział społeczeństwa - Ardagh Glass

BURMISTRZ GOSTYNIA    
                                                                                              Gostyń  30.12.2013r.
RI.6220.11.2013
 


INFORMACJA BURMISTRZA
 

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2013r. Pan Piotr Szyszka zam. Latalice 32, 62-010 Pobiedziska, działający z pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie pieca szklarskiego nr 3 wraz z modernizacją instalacji oraz rozbudową hali produkcyjnej z infrastrukturą, w istniejącym zakładzie, zlokalizowanym w Gostyniu przy ul. Starogostyńskiej 9 – działka nr 162/7, obręb Gostyń. 
Planowana inwestycja polega na rozbudowie przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1  pkt. 26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 ze zm.), zatem kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie § 3 ust.2 pkt. 2 ww. rozporządzenia.
Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia  02.12.2013r. Nr WOO-II.4240.724.2013.EM oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z dnia 16.10.2013r. Nr ON.NS-71/2-33/13 - Burmistrz Gostynia postanowieniem z dnia 12.12.2013r. nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o  oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie pieca szklarskiego nr 3 wraz z modernizacją instalacji oraz rozbudową hali produkcyjnej z infrastrukturą.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
    Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu, ul. Wrocławska 256, pok. 4. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 30.12.2013r. do 20.01.2014r., w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.                                                          
    
                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                             mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska
 

https://www.gostyn.pl/Informacja_Burmistrza_-_udzial_spoleczenstwa_-_Ardagh_Glass.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl