Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 marca 2010

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA-LINIA KABLOWA CZACHOROWO

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 8 marca 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej SN-15 kV do zasilania przepompowni ścieków, na terenie działki nr 118/35, położonej w Czachorowie.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, pok. nr 5 w godzinach 7.30 – 15.30.                                                                              Z up. BURMISTRZA
                                                                              Leszek Dworczak
                                                                              Zastępca Burmistrza

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_BURMISTRZA_GOSTYNIA-LINIA_KABLOWA_CZACHOROWO.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl