Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 października 2012

Obwieszczenie dot. udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - bud

                                                                                                      Gostyń  16.10.2012 r.
RI.6220.25.2012


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 08 października 2012 r., na wniosek Państwa Violetty i Benedykta Turbańskich zam. Sikorzyn 17, 63-800 Gostyń zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni komorowej na 500 sztuk tuczników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gospodarstwa rolnego w m. Sikorzyn 17, gm. Gostyń (dz. nr 114, 115/1 obręb Sikorzyn).

Zamierzenie to zgodnie z § 2 ust.2 pkt 1, w związku z  § 2 ust.1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397), zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe (rozbudowa przedsięwzięcia - chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza –DJP).
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
    Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (raportem), która jest dostępna w siedzibie Urzędu, ul. Wrocławska 256, pok. 4. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 16.10.2012 r. do 06.11.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 

                                                                                 Z up. BURMISTRZA
                                                                                mgr Donata Nawrocka
                                                                                Inspektor ds. ochrony środowiska
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_dot__udzialu_spoleczenstwa_w_ocenie__oddzialywania_na_srodowisko_przedsiewziecia_-_bud.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl