Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 października 2012

Obwieszczenie ws. budowy sieci transformatorowej w Daleszynie

RI.6733.42.2012                                                           Gostyń, 26 października 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 25 października 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy stacji transformatorowej, sieci kablowej SN 15 kV oraz sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nn 0,4 kV, na terenie działek nr 195/5, 193, 194, 179, 200, 455/1, 455/4, 455/2, 455/6, 455/7, położonych w Daleszynie.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.

                                                                                         Zastępca Burmistrza
                                                                                         Elżbieta Palka
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_transformatorowej_w_Daleszynie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl