Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 czerwca 2014

Ogłoszenie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w ramach postępowania dot. strategicznej o

 
OGŁOSZENIE O ZAPEWNIENIU MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W RAMACH 
POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W CZACHOROWIE
 
Na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), zapewniam możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i informuję o możliwości zapoznania się, w szczególności, z projektem ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu, opracowany na podstawie Uchwały nr XXVIII/434/13 Rady Miejskiej w Gostyniu  z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuje teren położony w Czachorowie, stanowiący część obszaru tzw. Strefy gospodarczej Czachorowo. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będzie wyłożona do wglądu, od 21 lipca 2014 r. do 20 sierpnia 2014 r., w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) w godzinach urzędowania. Uwagi do przedmiotowej dokumentacji, z podaniem imienia, nazwiska (nazwy) i adresu, można składać do Burmistrza Gostynia, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres um@gostyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2014 r.
 
Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak 
 
Gostyń, 24 czerwca 2014 r.

https://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_zapewnieniu_mozliwosci_udzialu_spoleczenstwa_w_ramach_postepowania_dot__strategicznej_o.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl