Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 czerwca 2014

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przepompowni w rejonie ul. Wrocławskiej

 
RI.6733.16.2014
Gostyń, 12 czerwca 2014 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), 
 
zawiadamiam strony postępowania,
 
że w dniu 12 czerwca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, na terenie działek nr 2417/5, 2417/6, 2436/2, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Wrocławskiej.  
 
 
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30. 
 
 
 
 
Burmistrz Gostynia
 
Jerzy Kulak
 

 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_-_budowa_sieci_wodociagowej__kanalizacyjnej_i_przepompowni_w_rejonie_ul__Wroclawskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl