Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 kwietnia 2013

Przetarg na sprzedaż drewna

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
III przetarg ofertowy nieograniczony
 

na sprzedaż ruchomości w postaci drewna w ilości  57,75 m3

Gatunek:
topola wielkowymiarowa sztuk 20 w klasach jakościowo – wymiarowej:
WD2 – 0,70 m3
 WD3 – 57,05 m3
Cena wywoławcza : 9 654,00 zł
/dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100/
wadium wynosi: 1 000,00 zł

Wylicytowana cena sprzedaży drewna zostanie powiększona o podatek Vat

Przetarg – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 maja 2013 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 ( salka posiedzeń – piwnica).
Wadium, należy wpłacić do dnia 17 maja 2013 r. na konto Sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456.
Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu ofertowego nieograniczonego. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Gostyniu Rynek 2 63-800 Gostyń (sekretariat) najpóźniej do 20 maja 2013 r. do godz. 1030  pisemnej oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:, nazwa i adres uczestnika oraz napis "Oferta sprzedaż drewna – topola w ilości 57,75 m3”.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres uczestnika albo nazwę firmy oraz jej siedzibę,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że zgłaszający akceptuje aktualny stan ruchomości bez zastrzeżeń,
-  kserokopię dowodu wpłaty wadium,
- oferta cenowa.  
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany wpłacić wylicytowaną cenę najpóźniej
do 4 dni po przetargu tj. 24.05.2013 r. W przypadku nie dokonania wpłaty ceny sprzedaży
w terminie wadium przepada, a Burmistrz Gostynia może zaoferować sprzedaż oferentowi, który wylicytował kolejną najwyższą cenę.
Dodatkowe informacje oraz zapoznanie się z przedmiotem przetargu można uzyskać
i uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Gostyniu - pokój nr 17, tel. (65) 5752137.

http://www.gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_drewna_35982.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl