Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 sierpnia 2010

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), zawiadamia się, że dnia 19 lipca 2010r.  zostało wszczęte na wniosek Gminy Gostyń postępowanie w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg na Osiedlu Pożegowo II : ul. Kasyna Gostyńskiego, ul. G. i E. Potworowskich.
Inwestycja realizowana będzie na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej Gostyń- miasto, obrębie Gostyń  - na działkach o nr. ewid. : 212/54, 212/56, 211/3, 210/4, 3051,  212/1,
i w jednostce  ewidencyjnej Gostyń- obszar wiejski, obrębie Dusina  - na działce o nr. ewid.: 192/68.
Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 255a („pastorówka”, pokój nr 12), w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Informuje się ponadto, że decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linię podziału nieruchomości. Z dniem, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna, nieruchomości lub ich części wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, staną się z mocy prawa własnością Gminy Gostyń.


                                                                                                  Starosta Gostyński
                                                                                                  Andrzej Pospieszyński
 

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_STAROSTY_GOSTYNSKIEGO.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl