Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 stycznia 2013

Obwieszczenia dot. podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - budowa obwodnicy

                                                                                                              Gostyń 04.01.2013r.
BURMISTRZ  GOSTYNIA
RI.6220.17.2011
 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOSTYNIA

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanym postanowieniu z 03.01.2013r. znak: RI.6220.17.2011, którego treść podaję poniżej:           


POSTANOWIENIE

    Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), po przedłożeniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań uzupełnionego i ujednoliconego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12
postanawiam

podjąć postępowanie administracyjne, zawieszone postanowieniem Burmistrza Gostynia z dnia 26.06.2012r. znak RI.6220.17.2011, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na: budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12

UZASADNIENIE
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań zwróciła się do Burmistrza Gostynia z wnioskiem z dnia 21.06.2012r. sygn. GDDKiA O/PO/D-9/tż/4113-17/38oś-58/06/12 o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12.
Planowana inwestycja, na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397), została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
    Burmistrz Gostynia postanowieniem z dnia 31.01.2012r. nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12.
Po przedłożeniu raportu przez GDDKiA Oddział w Poznaniu, organ prowadzący postępowanie przekazał raport celem uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 30.04.2012r wezwał wnioskodawcę do złożenia szeregu wyjaśnień i uzupełnienia materiałów.

-  2  -

Ze względu na skalę i czasochłonność przygotowania tych dokumentów Inwestor w oparciu o art. 98 § 1 kpa wniósł o zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia uzupełnień.
Organ prowadzący postępowanie przychylił się do wniosku GDDKiA Oddziału w Poznaniu i zawiesił postępowanie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  realizację przedsięwzięcia,  polegającego na budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12,  postanowieniem z dnia 26.06.2012r. 
W dniu 31.12.2012r. inwestor – GDDKIA dostarczył do Urzędu 3 egz. uzupełnionego i ujednoliconego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12, spełniając  tym samym warunek określony w Postanowieniu z dnia 26.06.012r.
W związku z tym zasadne jest podjęcie postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymuje za dowodem doręczenia:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
    Oddział w Poznaniu
    ul. Siemiradzkiego 5a,  60-763 Poznań
2. Pozostałe strony postępowania zostały
    powiadomione w oparciu o art. 49 k.p.a.

Do wiadomości

1.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
3. a/a.

                                                                                                    Z u p.  Burmistrza 
                                                                                                    /…/
                                                                                                    Donata Nawrocka 
                                                                                                    Inspektor
                                                                                                    ds. ochrony środowiska
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenia_dot__podjecia_postepowania_w_sprawie_wydania_decyzji_srodowiskowej_-_budowa_obwodnicy_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl