Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 sierpnia 2012

Obwieszczenie ws. budowy oświetlenia drogowego w Brzeziu

RI.6733.34.2012                                                                          Gostyń, 23 lipca 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy napowietrznej i kablowej linii oświetlenia drogowego nn 0,23 kV, na terenie działek nr 41/2, 162/1, 143/5, położonych w Brzeziu.
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
     


                                                                                         Zastępca Burmistrza
                                                                                         Elżbieta Palka

 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_oswietlenia_drogowego_w_Brzeziu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl