Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 listopada 2012

Obwieszczenie ws. budowy sieci wodociągowej w Gostyniu

RI.6733.41.2012                                                              Gostyń, 31 października 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy sieci wodociągowej DN 280 z rur PEHD długości 154,0 mb, na terenie działek nr 1131/7, 1031/6, 681/3, 678, 677/1, 668/53, 668/84, 668/83, położonych w Gostyniu.
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
     


                                                                          BURMISTRZ

                                                                         mgr inż. Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_wodociagowej_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl