Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 stycznia 2012

Przetarg - Stężyca

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 26/1 o powierzchni 0,1400 ha (S-RIVB – 0,0400 ha, B-RIVb – 1,000 ha), położonej w Stężycy, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00022486/0


Cena wywoławcza: 27 800,00 (netto)
wadium: 5 000,00 zł

 

Teren działki nie jest ogrodzony i zagospodarowany. Porośnięty jest drzewostanem i krzewami oraz wysoką trawą. Teren w 4/5 płaski, w pozostałej części opadający znacznie w dół. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokąta. Działka nie posiada wykonanych przyłączy do sieci. W dniu 25 października 2011 roku Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie zaakceptował budowę zjazdu na działkę. Nabywca we własnym zakresie dokona działań w celu uzyskania zgody na lokalizację zjazdu w formie decyzji administracyjnej. Na nieruchomości znajdują się pozostałości dawnego budynku – stodoły, której stan techniczny jest zły i nadaje się wyłącznie do rozbiórki. Dla terenu na którym znajduje się działka nie obowiązuje mpzp. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostyń nieruchomość zlokalizowana jest na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, nieuciążliwą działalnością gospodarczą. W dniu 7 listopada 2011 roku wydana została Decyzja Nr RI.6730.99.2011 o warunkach zabudowy, w której ustalono rodzaj inwestycji: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budynek mieszkalny i garażowy. Nieruchomość nie wykazuje obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego  2012 roku o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Wadium  należy wpłacić do dnia 13 lutego 2012 roku na konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Dowód wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. Przez „wniesienie wadium w terminie” rozumie się wpłacenie wskazanej kwoty na rachunek bankowy Urzędu do dnia 13 02 2012 r. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 3, tel. 65 575 21 16.
Sprawę prowadzi: Joanna Czopik, inspektor ds. zbywania mienia gminy i opłat adiacenckich, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 3), tel./e-mail: 65 5752116/ jczopik@um.gostyn.pl
 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_-_Stezyca.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl