Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 grudnia 2011

Obwieszczenie ws. wszczęcia postępowania dministracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowania

RI.6220.17.2011                                                

Gostyń, dnia 19.12.2011 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego


W oparciu o art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  i  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   ( tekst jednolity  Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) obwieszczam, że w dniu     13 grudnia 2011r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddziału w Poznaniu, ul.  Poznań
          
zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  polegającego na: budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12.  Planowana obwodnica przebiegać będzie przez tereny gmin: Gostyń, Piaski i Borek Wielkopolski.
W związku z tym, że największa część terenu, na którym ma być realizowana projektowana droga leży na terenie gminy Gostyń,  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Burmistrz Gostynia, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami  (art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
Planowane przedsięwzięcia zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010r.,  w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r.  nr 213, poz. 1397) zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z wnioskiem i materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi ww. zamierzenia  oraz zgłosić swoje uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej  256,  w  Wydziale Rozwoju i Inwestycji -  pok.4,  w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1530.


                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                             mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska

 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__wszczecia_postepowania_dministracyjnego_ws__decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowania.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl