Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 stycznia 2013

Przetarg - wynajem garażu ul. Starogostyńska

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony
na wynajem – na okres 10 lat – garażu
o powierzchni 25,60 m2, usytuowanego na działce nr 1673/4, położonej w Gostyniu przy ul. Starogostyńskiej, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00036743/1.


Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń teren przeznaczony jest pod tereny budownictwa mieszkaniowego i usług. Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń.
Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi 85,00 zł (netto)
Najemca zobowiązany jest do ponoszenia obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, zwłaszcza podatku od nieruchomości lub podatku rolnego oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem w tym podatku VAT.
Wadium: 50,00 zł
Wadium, należy wpłacić do dnia 1 lutego 2013 roku na konto Urzędu Miejskiego w Gostyniu: Bank Zachodni WBK S.A. O/Gostyń 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2013 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256 (salka posiedzeń - piwnica). I przetarg na na wynajem – na okres 10 lat – garażu został przeprowadzony w dniu 12 grudnia 2012 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo rozwiązania umowy najmu, w każdym czasie, w przypadku, gdy nieruchomość stanie się niezbędna gminie dla realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z koniecznością realizacji zadań własnych gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256, pokój nr 3 (tel.65 5752117).

Sprawę prowadzi: Danuta Zbieralska, inspektor ds. nietrwałego rozdysponowania mienia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 3), tel./e-mail: 65 5752117/ dzbieralska@um.gostyn.pl

 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_-_wynajem_garazu_ul__Starogostynska_35949.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl