Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 czerwca 2013

Informacja Burmistrza dot. udziału społeczeństwa w ocenie środowiska - Convert Paper Czachorowo

Gostyń  03.06.2013 r.
RI.6220.6.2013
 

INFORMACJA  BURMISTRZA
 

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 20 maja 2013 r., na wniosek firmy zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Rozbudowie hali produkcyjno- magazynowej wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą ” w istniejącym zakładzie branży papierniczej Convert Paper Sp. z o.o. S.K.A., na działkach 115/4, 115/5, 181/5 obręb Czachorowo gm. Gostyń.
Zamierzenie to zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 20  rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.  nr 213, poz. 1397)  zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu jest obligatoryjnie  wymagane - instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 200 t na dobę.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (raportem), która jest dostępna w siedzibie Urzędu, ul. Wrocławska 256,  pok. 4. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 04.06.2013r. do 24.06.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                             mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska

 

http://www.gostyn.pl/Informacja_Burmistrza_dot__udzialu_spoleczenstwa_w_ocenie_srodowiska_-_Convert_Paper_Czachorowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl