Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 maja 2013

Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej ocen

OGŁOSZENIE
O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ ZWIĄZANĄ
Z PRZEPROWADZENIEM STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W GOSTYNIU PRZY UL. JANA PAWŁA II
 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym
z prognozą oddziaływania na środowisko, dotyczącą ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomości objęte projektem planu, opracowanym na podstawie Uchwały Nr XVI/259/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 marca 2012 r. stanowią teren położony przy ul. Jana Pawła II wraz z pasem drogowym, przylegający od strony północno-wschodniej do terenów kolejowych, a od strony zachodniej granicę planu stanowi rzeka Kania. Dokumentacja związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognoza oddziaływania na środowisko, wraz
z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będą wyłożone do wglądu, od 3 czerwca 2013 r. do 1 lipca 2013 r., w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy
ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) w godzinach urzędowania. Uwagi do przedmiotowej dokumentacji, z podaniem imienia, nazwiska (nazwy) i adresu, można składać do Burmistrza Gostynia, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres um@gostyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do
17 lipca 2013 r.

                                                             Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak

 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_mozliwosci_zapoznania_sie_z_dokumentacja_zwiazana_z_przeprowadzeniem_strategicznej_ocen.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl