Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

24 maja 2013

Obwieszczenie ws. budowy kanalizacji deszczowej - stary Gostyń

RI.6733.11.2013                                                                      Gostyń, 23 maja 2013 r.
 
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)
zawiadamiam strony postępowania,
że w dniu 23 maja 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową oraz budowy rowu przydrożnego, na terenie działek nr 207, 26, 212, położonych  w Starym Gostyniu.


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów  art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7.30 – 15.30.
                                                          Zastępca Burmistrza
                                                          Elżbieta Palka
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_kanalizacji_deszczowej_-_stary_Gostyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl