Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 czerwca 2012

Obwieszczenie - budowa linii energetycznej kablowej w Gostyniu przy ul. Poznańskiej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
 
zawiadamiam strony postępowania,
 
że w dniu 14 czerwca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 243/1, 387/8, 218/2 położonych w Gostyniu w rejonie ul. Poznańskiej.
 
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30. 
 
 
Burmistrz Gostynia
Jerzy Kulak

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_-_budowa_linii_energetycznej_kablowej_w_Gostyniu_przy_ul__Poznanskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl