Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 lipca 2014

Ogłoszenie o uchwaleniu Studium arunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy G

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia
o uchwaleniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Gostyń


Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2013 r. poz.1235, ze zm.), informuję, że Rada Miejska w Gostyniu Uchwałą Nr XXXVII/535/14 z dnia 9 maja 2014 r. przyjęła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń. Z treścią dokumentu oraz pisemnym podsumowaniem sporządzonym na podstawie art. 55 ust. 3 ww. ustawy wraz z informacją, o której mowa w art. 42 pkt 2 cytowanej ustawy można zapoznać się na stronie internetowej:
www.bip.gostyn.pl/RadaMiejska/Uchwały/XXXVII/535/14
lub
www.gostyn.pl/ ABC mieszkańca/Polityka przestrzenna
oraz w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 5).


Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_uchwaleniu_Studium_arunkow_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_miasta_i_gminy_G.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl