Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 września 2012

Przetarg - stanowiska pod garaże

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony

na najem na czas nieoznaczony nieruchomości składającej się z 3 stanowisk (nr 35, nr 36 i nr 37) pod garaże, każde o powierzchni 27 m2 z prawem do zabudowy garażem o rozmiarach 3m x 6m (18 m2). Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Gostyniu na os. Konstytucji 3-go Maja i w ewidencji gruntów została oznaczona jako: działka nr 2086/20 zapisana w księdze wieczystej KW PO1Y/00036744/8 i działka nr 2055/2 zapisana w KW PO1Y/00036743/1. Teren przeznaczony do wynajęcia to powierzchnia 0,0378 ha. Nieruchomość sąsiaduje z budynkami garażowymi w zabudowie szeregowej oraz terenem wyrobiska. Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń i zobowiązań.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działek nr 2086/20 i nr 2055/2 wydano decyzję Nr 50/2012 o warunkach zabudowy z 23 maja 2012 r. w której jako rodzaj inwestycji określono: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z funkcją uzupełniającą – budynek garażowy 14 stanowiskowy.
Garaże powinny być zbudowane jako budynek garażowy 14-stanowiskowy (od nr 24 do nr 37). Linia zabudowy określona została na mapie, będącej załącznikiem do ogłoszenia. Obowiązującą linię zabudowy mogą przekroczyć okapy, daszki, gzymsy w odległości do 0,5  m od lica ściany frontowej.
Gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy - jedna kondygnacja naziemna.
Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu, zwieńczenia attyki - do 3,0 m.
Szerokość elewacji frontowej wnioskowanego obiektu - do 42,0 m (od strony bram wjazdowych do garaży).
Geometria dachu - rodzaj dachu,  ukształtowanie połaci dachowych: 
- dach płaski,
- kąt nachylenia dachu – 5-7 stopni,
- wysokość głównej kalenicy/ najwyższego miejsca przekrycia dachu – do 3,5 m,
- kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki – równoległy do linii zabudowy;
- pokrycie dachu – blacha lub papa.
Projekt budowlany, uwzględniający warunki określone w decyzji nr 50/2012 o warunkach zabudowy z dnia 23.05.2012 r., musi być uzgodniony ze Starostwem Powiatowym w Gostyniu. Budowa wymaga pozwolenia na budowę.
Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi
2,05 zł/m2 (netto) + podatek od nieruchomości
Wzywa się zainteresowanych najmem do zapoznania się z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin nieruchomości. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2012 roku o godz. 12.00 w w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica)..
Wadium w wysokości 30 zł na każde stanowisko oddzielnie należy wpłacić do dnia 17 września 2012 roku, na konto: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Dowód wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny.
Projekt umowy najmu oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, tel. 65 575 21 17 oraz na stronie internetowej urzędu www.gostyn.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
 

https://www.gostyn.pl/Przetarg_-_stanowiska_pod_garaze.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl