Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 sierpnia 2013

Przetarg na sprzedaż działek w Osowie, Stankowie, Stężycy

BURMISTRZ GOSTYNIA ogłasza: 
 
1) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do działki nr 135/2 o powierzchni 1,4640 ha (RIVa-0,6959 ha, RIVb-0,2900 ha, RVI-0,2570 ha, PsVI-0,2211 ha), położonej w Osowie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00022478/1, cena wywoławcza: 54.000,00 zł, wadium: 6.000,00 zł,
Działka położona jest w obrębie wsi, poza strefą zabudowań, za budynkiem świetlicy wiejskiej. Teren znajduje się w kulturze rolnej, bez zanieczyszczeń, warunki gruntowe dobre, poziom wody gruntowej niski, teren płaski. Nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi śródpolnej. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta, granice ustalone. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym mpzp, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gruntu jako dalszy kierunek rozwoju wyznaczono: tereny upraw polowych. Nieruchomość nie wykazuje obciążeń. Działka jest przedmiotem umowy dzierżawy, która wygasa w dniu 31 08 2013 roku
Przetarg w dniu 27 września 2013 roku o godz. 13.00
 
2) I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do działki nr 349/6 o powierzchni 0,6559 ha (ŁV – 0,3159 ha, ŁVI – 0,3400 ha), położonej w Stankowie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00022482/2, cena wywoławcza: 14.000,00 zł, wadium: 2.000,00 zł,
Działka położona jest w obrębie wsi poza strefą zabudowań. Stanowi użytek rolny, nadający się do upraw polowych bez zanieczyszczeń, warunki gruntowe dobre. Poziom wody gruntowej średni. Działka leży bezpośrednio przy drodze śródpolnej. Kształt nieruchomości jest regularny, zbliżony do prostokąta. Granice są ustalone. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym mpzp, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gruntu jako dalszy kierunek rozwoju wyznaczono: tereny łąk. Nieruchomość nie wykazuje obciążeń. Działka jest przedmiotem umowy dzierżawy, która wygasa w dniu 31 08 2013 roku
Przetarg w dniu 27 września 2013 roku o godz. 13.30
 
3) I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do działki nr 2 o powierzchni 1,4800 ha (RV – 1,2300 ha, RVI – 0,2500 ha), położonej w Stężycy, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00022486/0, cena wywoławcza: 53.000,00 zł, wadium: 10.000,00 zł,
Działka położona jest poza strefą zabudowań wsi. Stanowi użytek rolny, nadaje się do upraw polowych bez zanieczyszczeń, warunki gruntowe dobre. Poziom wody gruntowej niski. Działka leży bezpośrednio przy drodze. Kształt nieruchomości jest regularny, zbliżony do prostokąta. Granice są ustalone. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowią uprawy rolne, kompleks leśny. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym mpzp, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gruntu jako dalszy kierunek rozwoju wyznaczono: teren upraw polowych. Nieruchomość nie wykazuje obciążeń. Działka jest przedmiotem umowy dzierżawy, która wygasa w dniu 31 08 2013 roku.
 
Przetarg w dniu 27 września 2013 roku o godz. 14.00
 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług do ceny nabycia powyższych działek nie  dolicza się podatku VAT. 
Nieruchomości są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.
Przetargi zostaną przeprowadzone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica). Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Wadium należy wpłacić do dnia 23 września 2012 roku na konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456 – tytuł przelewu „wadium na …..”. Dowód wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. Przez „wniesienie wadium w terminie” rozumie się wpłacenie wskazanej kwoty na rachunek bankowy Urzędu do dnia 23.09.2013 r.
Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników. Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego w oznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny.
Dodatkowe informacje oraz uzgodnienie oględzin przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 3, tel./mail: 65 575 21 16/jczopik@um.gostyn.pl. Sprawę prowadzi: Joanna Czopik, inspektor ds. zbywania mienia gminy i opłat adiacenckich.
 

https://www.gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_dzialek_w_Osowie__Stankowie__Stezycy.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl