Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 lutego 2012

Obwieszczenie o zaiweszeniu postępowania - obwodnica

                                                                                                                                        Gostyń, dnia 22.02.2012 r.
RI.6220.17.2011

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOSTYNIA

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia       3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanym postanowieniu z 21.02.2012r. znak: RI.6220.17.2011, którego treść podaję poniżej:           


POSTANOWIENIE

    Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.)

postanawiam
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12.

UZASADNIENIE
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na  realizację przedsięwzięcia,  polegającego na budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12.
Planowana inwestycja, na podstawie  § 3 ust. 1  pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010r., w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.  nr 213, poz. 1397), została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z tym Urząd, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu z dnia  04.01.2012r. (data wpływu do Urzędu 09.01.2012r.) Nr WOO-II.4240.597.2011.JC oraz  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu w opinii sanitarnej z dnia 29.12.2011r. (data wpływu do Urzędu 30.12.2011r.) Nr ON.NS-71/2-40/11 wyrazili opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12  istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  


-  2  -

Biorąc pod uwagę opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz szczegółowe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Burmistrz Gostynia postanowieniem z dnia 31.01.2012r. nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o  oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12.
 W związku z tym na podstawie art. 63 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiesza się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.


Otrzymuje za dowodem doręczenia :

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
    Oddział w Poznaniu
    ul. Siemiradzkiego 5a,  60-763 Poznań
2. Pozostałe strony postępowania zostały
    powiadomione w oparciu o art. 49 k.p.a.

Do wiadomości

1.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
3. a/a.


                                                                                                    Z u p.  Burmistrza 
                                                                                                   Donata Nawrocka 
                                                                                                   Inspektor ds. ochrony środowiska

 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_o_zaiweszeniu_postepowania_-_obwodnica.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl