Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 lutego 2012

Przetarg na sprzedaz nieruchomości w Czajkowie, Dalabuszkach i Goli

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do nieruchomości:

1) działka nr 32 o powierzchni 0,7700 ha (RIIIa), położonej w Czajkowie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00022472/9, cena wywoławcza: 23 914,00 zł,  wadium: 4 000,00 zł.
Działka położona jest poza strefą zabudowań siedliskowych. Teren nadaje się do upraw polowych bez zanieczyszczeń, warunki glebowe dobre. Poziom wody gruntowej niski. Nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi śródpolnej. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym mpzp, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony jest pod grunty orne. Nieruchomość nie wykazuje obciążeń.
Przetarg w dniu 19 marca 2012 roku o godz. 12.00
2) działka nr 80 o powierzchni 0,7298 ha (RIVa – 0,5794 ha, RIVb – 0,1504 ha), położonej w Dalabuszkach, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00022470/5,
cena wywoławcza: 19 960,00 zł, wadium: 3 000,00 zł
Działka położona jest poza strefą zabudowań siedliskowych. Teren nadaje się do upraw polowych bez zanieczyszczeń, warunki gruntowe dobre. Poziom wody gruntowej niski. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokąta. Granice ustalone. Działka w kulturze rolnej. Dostęp z drogi śródpolnej, sąsiedztwo bezpośrednie stanowią uprawy polowe. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym mpzp, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wyznaczono kierunek: grunty orne. Nieruchomość nie wykazuje obciążeń.
Przetarg w dniu 19 marca 2012 roku o godz. 12.30
3) działka nr 247 o powierzchni 0,8200 ha (RIIIa - 0,5100 ha, RIVa – 0,3100 ha), położonej w Goli, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00022474/3, 
cena wywoławcza: 22 427,00 zł, wadium: 4 000,00 zł
Działka położona jest poza strefą zabudowań siedliskowych. Teren nadaje się do upraw polowych bez zanieczyszczeń, warunki glebowe dobre. Poziom wody gruntowej niski. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokąta. Granice ustalone. Działka w kulturze rolnej. Dostęp bezpośrednio z drogi. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowią uprawy polowe. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym mpzp, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gruntu jako dalszy kierunek rozwoju wyznaczono grunty orne. Nieruchomość nie wykazuje obciążeń.
Przetarg w dniu 19 marca 2012 roku o godz. 13.00
Działki są przedmiotem umów dzierżawy i wydanie gruntów nastąpi w dniu 1 09 2012 roku.
Przetargi zostaną przeprowadzone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica). Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Wadium  należy wpłacić do dnia 13 marca 2012 roku na konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456 – tytuł przelewu „wadium na działkę …..”. Dowód wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. Przez „wniesienie wadium w terminie” rozumie się wpłacenie wskazanej kwoty na rachunek bankowy Urzędu do dnia 13 03 2012 r. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników. Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług do ceny nabycia przedmiotowego gruntu nie dolicza się podatek VAT.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 3, Joanna Czopik, inspektor, tel./mail: 65 575 21 16/jczopik@um.gostyn.pl
 

https://www.gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_nieruchomosci_w_Czajkowie__Dalabuszkach_i_Goli.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl