Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 stycznia 2012

Przetarg - Czachorowo

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 181/7 o powierzchni 1,6094 ha (RIVa – 0,3530 ha, RVI – 1,2564 ha), położonej w strefie gospodarczej Czachorowo, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00039568/1

Cena wywoławcza: 417 050,00 (netto)
wadium: 50 000,00 zł

Kształt działki regularny, teren lekko pochyły w kierunku wschodnim, nie zagospodarowany. Grunt wykorzystywany rolniczo, nieodłogowany, warunki glebowe dobre, teren nadający się do bezpośredniego posadowienia budynków. Do nieruchomości są doprowadzone media – wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, dodatkowo w drodze dojazdowej istnieje sieć gazowa. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej (studzienka), pozostałe przyłącza. W drodze dojazdowej istnieje sieć gazowa. Nabywca we własnym zakresie winien wystąpić o warunki techniczne do zabezpieczenia działki w energię elektryczną. W obowiązującym mpzp (Uchwała nr XXXVIII/479/05 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 maja 2005r., Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 113, poz. 3055) nieruchomość oznaczona jest symbolem P/U: teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej. Nieruchomość nie wykazuje obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/351/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 kwietnia 2009 roku grunt objęty jest 5 - letnim zwolnieniem od podatku od nieruchomości.
Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2012 roku o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Wadium  należy wpłacić do dnia 12 marca 2012 roku na konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Dowód wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. Przez „wniesienie wadium w terminie” rozumie się wpłacenie wskazanej kwoty na rachunek bankowy Urzędu do dnia 12 03 2012 r. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości za cenę równą cenie sprzedaży w przypadku niepobudowania zakładu produkcyjnego w ciągu 2 lat od daty zawarcia aktu notarialnego, a także w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości na cele inne niż działalność gospodarczą.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 3, tel. 655752116.

Sprawę prowadzi: Joanna Czopik, inspektor ds. zbywania mienia gminy i opłat adiacenckich, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 3), tel./e-mail: 65 5752116/ jczopik@um.gostyn.pl,
 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_-_Czachorowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl