Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 października 2011

Przetarg - nieruchomość rolna w Stężycy

BURMISTRZ GOSTYNIA


ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Stężycy
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 2, o powierzchni 1,4800 ha, położona w Stężycy. Przetarg dotyczy dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi
 2,23 q żyta + podatek od nieruchomości
Wadium: 20,00 zł
.

Przetarg odbędzie się 14 października 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256 (salka posiedzeń – piwnica).
Wadium należy wpłacić do 12 października 2011 roku na konto Bank Zachodni WBK o/Gostyń  nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod grunty orne.
Nieruchomość należy użytkować rolniczo.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada.
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny oraz prawo rozwiązania umowy dzierżawy, w każdym czasie w przypadku, gdy nieruchomość stanie się niezbędna gminie w związku z koniecznością realizacji zadań publicznych gminy oraz w przypadku sprzedaży.

http://www.gostyn.pl/Przetarg_-_nieruchomosc_rolna_w_Stezycy.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl