Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 września 2013

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - chlewnia Czajkowo

BURMISTRZ GOSTYNIA                                    

                                                      Gostyń 17.09.2013 r.
 
RI.6220.4.2013
 
 
INFORMACJA BURMISTRZA
 
 
Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuje, że w dniu 17.09.2013 r., na wniosek Pana Arkadiusza Gbiorczyka, prowadzącego gospodarstwo rolne w Czajkowie 8, 63-800 Gostyń i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: prowadzeniu chowu i hodowli trzody chlewnej w istniejących i rozbudowywanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 217,65 DJP, zlokalizowanych na terenie działek o nr ewid. 123/1 i 125 w miejscowości Czajkowo, gm. Gostyń.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Rozwoju i Inwestycji,  ul. Wrocławska 256,  pok. 4 w godz. od 730 do 1530.
 
 
Z up. BURMISTRZA
mgr Donata Nawrocka
Inspektor ds. ochrony środowiska

http://www.gostyn.pl/Informacja_o_wydaniu_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_-_chlewnia_Czajkowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl