Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 stycznia 2010

NGO OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Ogłoszenie
o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w gminie Gostyń w 2010 roku


Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003°r. (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.) Burmistrz Gostynia ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXXII/415/09 z dnia 2°października 2009 r. Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Gostyń na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1.    Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.)

2.    Konkursy dotyczą zadań, których celem jest wspieranie i zlecanie realizacji zadań publicznych w następujących dziedzinach:

I.    Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – wspieranie rozwoju gospodarczego
1.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. wynosić będzie 12.000 zł (w 2009 r. zadanie dotowano w wysokości 12.000 zł). Forma realizacji zadania – powierzenie.
2.    Warunki realizacji zadania i opis zadania:
a)    stworzenie optymalnych warunków dostępu do informacji o ofertach pracy
b)    aktywizacja ludzi młodych oraz społeczności lokalnych na rzecz kreowania projektów aktywizacji zawodowej
c)    aktualizację i rozszerzanie bazy danych o pracy i ofert pracowników,
d)    zapewnienie powszechnego dostępu do wszechstronnej wiedzy i informacji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy, szkoleń, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnej gamy usług teleinformatycznych
e)    dostęp do bazy zawierającej oferty pracy pracodawców i osób bezrobotnych informacji z zakresu rynku pracy, prowadzenie warsztatów pomagających w znalezieniu zatrudnienia (pisanie podań o pracę, CV), organizowanie kursów doskonalących i samokształceniowych
f)    dostęp do sprzętu komputerowego i innych urządzeń stanowiących wyposażenie Gminnego Centrum Informacji
g)    tworzenie właściwych relacji na styku samorząd – przedsiębiorcy – organizacje pozarządowe – mieszkańcy, sprzyjających kreowaniu podstaw na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz budowy społeczeństwa informacyjnego.
3.    Koszty pokrywane z dotacji:
a)    wynagrodzenia,
b)    opłaty eksploatacyjne (energia, telefon, internet),
c)    zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania.
4.    Beneficjenci zadania: mali i średni przedsiębiorcy, bezrobotni, mieszkańcy gminy Gostyń.
5.    Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 r.

II.    Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – promocja lokalnej przedsiębiorczości podczas wystawy lub targów w kraju lub za granicą.

1.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. wynosić będzie 6.000 zł (w 2009 r. zadanie dotowano w wysokości 6.000 zł). Forma realizacji zadania – wsparcie.
2.    Warunki realizacji zadania i opis zadania:
a)    zorganizowanie w Gostyniu wystawy lub targów prezentujących lokalną przedsiębiorczość i/lub prezentacja lokalnej przedsiębiorczości podczas wystawy lub targów za granicą;
b)    posiadanie niezbędnej bazy do realizacji zadania (własnej lub wynajętej);
c)    promocja oferty inwestycyjnej gminy;
d)    doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
e)    dysponowanie wykwalifikowaną kadrą uczestniczącą w realizacji zadania.
3.    Koszty pokrywane z dotacji:
a)    wynajem sali do zorganizowania wystawy lub targów;
b)    opłata za powierzchnię wystawową;
c)    zakup materiałów promocyjnych, biurowych i nagród;
d)    zakwaterowanie i wyżywienie;
e)    delegacje służbowe za udział lub przygotowanie wystawy lub targów;
f)    koszty transportu;
g)    zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania.
4.    Beneficjenci zadania: rzemieślnicy, mali i średni przedsiębiorcy z terenu kraju i z°zagranicy, mieszkańcy gminy Gostyń.
5.    Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2010 r.III.    Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów
i współpracy między narodami
1.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2010 wynosić będzie 12.000 zł (w 2009 r. zadanie dotowano w wysokości 12.000 zł). Forma realizacji zadania – wsparcie.
2.    Warunki realizacji zadania i opis zadania:
a)    posiadanie zasobów kadrowych - przynajmniej jedna osoba posługująca się biegle językiem obcym oraz członkowie wyrażający chęć zacieśnienia stosunków między ludźmi poprzez wzajemne zrozumienie oraz różnorodne formy wymiany sportowej, kulturowej, szkolnej i rodzinnej;
b)    doświadczenie w dotychczasowych kontaktach z partnerem zagranicznym;
c)    program realizacji zadania winien zawierać następujące elementy:
c1.    aktywizacja ludzi młodych w celu integracji europejskiej;
c2.    aktywizacji dorosłych mieszkańców gminy Gostyń w celu integracji europejskiej.
3.    Koszty pokrywane z dotacji:
a)    zakup usługi transportowej;
b)    zakup materiałów promujących gminę Gostyń;
c)    zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania.
4. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do dnia 30 listopada 2010 r.

3.    Termin i warunki realizacji zadania:
1.    Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z°dnia 27 grudnia.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. nr 264, poz. 2207).
2.    Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot przyjmujący zlecenie zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z°wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. nr 264, poz. 2207).
3.    Oferty należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2010 r. do godz. 15.00 zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i°Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. nr 264, poz. 2207), w siedzibie zamawiającego – w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 (I piętro – sekretariat). W°przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu. Formularze ofert można odebrać w Biurze Promocji (Rynek 2, I piętro, pokój nr 15), Biurze Obsługi Klienta (ul. Wrocławska 256, parter) albo pobrać w wersji elektronicznej ze strony www.gostyn.pl.
4.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem odpowiadającym nazwie zadania określonego w pkt. 1 (podać nazwę zadania).
5.    Do oferty należy dołączyć:
a)    aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
b)    sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2008 r. lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres działalności.
6.    Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, złożone w innej formie niż pisemna albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7.    Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem środków finansowych.

4.    Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1.    Oferty na realizację zadania rozpatrzy Komisja Opiniująca i przedłoży Burmistrzowi Gostynia propozycję co do wyboru oferty.
2.    Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gostynia w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z°pisemną opinią Komisji Opiniującej.
3.    Burmistrz Gostynia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.
4.    Oferent nie zgadzający się z decyzją Burmistrza może, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyboru oferty, zwrócić się do Burmistrza o ponowne rozpatrzenie jego sprawy.
5.    Wybór ofert będzie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
a)    merytoryczne – zbieżność oferty z przedsięwzięciami i oferowany zakres działań (oceniane w skali od 0 do 3 przy wadze punktowej 3);
b)    społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi w ramach projektu (oceniane w skali od 0 do 3 przy wadze punktowej 3);
c)    finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, udział środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł (oceniane w skali od 0 do 3 przy wadze punktowej 3);
d)    organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie (oceniane w skali od 0 do 3 przy wadze punktowej 2);
e)    rzetelność i terminowość realizacji zadań w ubiegłych latach oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (oceniane w skali od 0 do3 przy wadze 1) – nie dotyczy podmiotów, które dotychczas nie otrzymały dotacji.
6.    Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 60% możliwych do uzyskania, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ich liczbę.
7.    Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Ewa Dąbrowska-Gulcz, Biuro Promocji, Rynek 2, I piętro, pokój nr 15, tel. 65 5752145.
 

https://www.gostyn.pl/NGO_OGLOSZENIE_O_OTWARTYCH_KONKURSACH_OFERT.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl