Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 stycznia 2010

NGO: PROMOCJA POPRZEZ SPORT

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych w Gminie Gostyń w roku 2010


Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zmianami) Burmistrz Gostynia ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych, określonych w uchwale nr XXXII/415/09 z dnia 2 października 2009 r. Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Gostyń na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I.    Rodzaj zadania wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na realizację:
Promocja gminy poprzez sport
Forma realizacji zadania – wsparcie.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. wynosić będzie 20.000,00 zł (w 2009 r. zadanie dotowano w wysokości 24.000 zł).

II.    Zasady przyznania dotacji:
1.    Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.).
2.    Oferent powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zadania.
3.    Oferent winien spełnić co najmniej jeden z warunków:
a)    udział drużyn klubów sportowych w rozgrywkach ligowych w sezonie rozgrywkowym 2009/2010 lub 2010/2011 na poziomie co najmniej IV ligi;
b)     udział drużyn klubów sportowych w turniejach o Mistrzostwo Polski co najmniej na szczeblu makroregionu w 2010 r.;
c)     udział zawodników i zawodniczek klubów sportowych (w dyscyplinach indywidualnych) w zawodach o Mistrzostwo Polski co najmniej na szczeblu makroregionu w 2010 r.;
d)    udział zawodniczek, zawodników i drużyn klubów sportowych w zawodach i turniejach o zasięgu międzynarodowym, organizowanych na terenie Polski lub za granicą.
4.    Program realizacji zadania winien zawierać następujące elementy promocji gminy poprzez sport:
a)    umieszczenie logo Gostynia w widocznym miejscu na strojach zawodników biorących udział w rozgrywkach;
b)    umieszczenie logo Gostynia na materiałach drukowanych (biletach wstępu, karnetach, programach, plakatach, folderach i innych materiałach reklamowych);
c)    umieszczenie logo Gostynia w pomieszczeniach konferencyjnych oraz w widocznym dla publiczności miejscu na stadionie, boisku lub hali sportowej, podczas zawodów rozgrywanych w Gostyniu;
d)    umieszczenie na oficjalnej stronie internetowej zespołu lub organizacji logo Gostynia i linku do strony internetowej www.gostyn.pl oraz umieszczenie w galerii sponsorskiej.
5.    Koszty pokrywane z dotacji:
a)    opłaty za udział w rozgrywkach sportowych;
b)    zakwaterowanie i wyżywienie;
c)    koszty transportu;
d)    zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania.
6.    Złożenie oferty jest jednoznaczne z:
a)    umożliwieniem gminie Gostyń organizacji akcji samplingowych, ankietowych podczas meczy i zawodów sportowych, których oferent jest organizatorem lub współorganizatorem;
b)    wyrażeniem zgody do korzystania przez gminę Gostyń z logo oferenta w celach marketingowych;
c)    wyrażeniem zgody do wykorzystania wizerunku zawodników oferenta w kampaniach reklamowych i akcjach promocyjnych organizowanych przez gminę Gostyń,
d)    gotowością wzięcia udziału w organizowanych przez gminę Gostyń pokazach i imprezach okolicznościowych i promocyjnych,

III.    Termin i warunki realizacji zadania:
1.    Realizacja zadania odbywać się będzie od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 r.
2.    Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. nr 264, poz. 2207).
3.    Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot przyjmujący zlecenie zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. nr 264, poz. 2207).
4.    Oferty należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2010 r. do godz. 15.00, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. nr 264, poz. 2207), w siedzibie zamawiającego – w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 (sekretariat). W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data wpływu do Urzędu. Formularze ofert można odebrać w Biurze Promocji (Rynek 2, I piętro), Biurze Obsługi Klienta (ul. Wrocławska 256, parter) albo w wersji elektronicznej na stronie  www.gostyn.pl.
5.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem odpowiadającym nazwie zadania określonego w pkt. 1 (podać nazwę zadania).
6.    Do oferty należy dołączyć:
a)    aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
b)    sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2008 r. lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres działalności.
7.    Oferty złożone w innej formie niż pisemna albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8.    Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem środków finansowych.

IV.    Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1.    Oferty na realizację zadania rozpatrzy Komisja Opiniująca i przedłoży Burmistrzowi Gostynia propozycję co do wyboru oferty.
2.    Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gostynia w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z pisemną opinią Komisji Opiniującej.
3.    Burmistrz Gostynia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.
4.    Oferent nie zgadzający się z decyzją Burmistrza może, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyboru oferty, zwrócić się do Burmistrza o ponowne rozpatrzenie jego oferty.
5.    Wybór ofert będzie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
a)    merytoryczne – zbieżność oferty z przedsięwzięciami i oferowany zakres działań (oceniane w skali od 0 do 3, przy wadze punktowej 3)
b)    społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi w ramach projektu (oceniane w skali od 0 do 3, przy wadze punktowej 3)
c)    finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, udział środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł (oceniane w skali od 0 do 3, przy wadze punktowej 3)
d)    organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie (oceniane w skali od 0 do 3, przy wadze punktowej 2)
e)    rzetelność i terminowość realizacji zadań w ubiegłych latach oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (oceniane w skali od 0 do 3, przy wadze punktowej 1) – nie dotyczy podmiotów, które dotychczas nie otrzymały dotacji.
6.    Wymagana minimalna liczba punktów, uprawniająca oferenta do otrzymania dotacji, wynosi 60% punktów możliwych do uzyskania, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ich liczbę.
7.    Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Ewa Dąbrowska-Gulcz, Biuro Promocji, Gostyń, Rynek 2 (I piętro, pokój nr 15), tel. 65 5752145.

https://www.gostyn.pl/NGO_PROMOCJA_POPRZEZ_SPORT_35532.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl