Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 sierpnia 2010

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 ze zm.), zawiadamia się, że dnia 23 lipca 2010r.  zostało wszczęte na wniosek Gminy Gostyń postępowanie w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu.
Inwestycja realizowana będzie na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej  Gostyń - miasto, obrębie Gostyń  - na działkach o nr. ewid. : 1244/2, 1246/1, 1246/2, 774/6, 774/7, 772/7, 772/8, 771/11, 771/12, 770/5, 768, 759, 760, 763, 761, 758, 757, 748/2, 750/1, 750/2, 743/2, 741/5, 762, 730/8, 731, 729/5, 728/6, 730/6, 769/1, 770/4, 774/5, 751, 752, 727/8, 728/4, 767/2. 
 
Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 255a („pastorówka”, pokój nr 12), w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Informuje się ponadto, że decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linię podziału nieruchomości. Z dniem, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna, nieruchomości lub ich części wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, staną się z mocy prawa własnością Gminy Gostyń.
 
 
Starosta Gostyński
Andrzej Pospieszyński

 

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_STAROSTY_GOSTYNSKIEGO_35590.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl