Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 listopada 2010

OBWIESZCZENIE WS. OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MODERNIZACJI OSZCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GOSTYNIU

Gostyń, dnia 15.11.2010r.

RI. 7624-5/10

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 08.09.2010r. wpłynął wniosek Pana Dariusza Wyrzykowskiego działającego z upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu p. z o.o., ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji oczyszczalni ścieków w Gostyniu. Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust.1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.) zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28.09.2010r. sygn. RDOŚ-30-OO.II-66190-588/10/ks oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z dnia 30.09.2010r. sygn. ON.NS-71/2-25/10 Burmistrz Gostynia postanowieniem z dnia 11.10.2010 r. stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko i zobowiązał wnioskodawcę do opracowania raportu ustalając jego zakres. Po dostarczeniu przez Pana Dariusza Wyrzykowskiego działającego z upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu p. z o.o., ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń raportu w dniu 05.11.2010r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu, ul. Wrocławska 256, pok. 4. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 15.11.2010r. do 06.12.2010r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 7.30 do 15.30 Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                                                                                                   Z up. BURMISTRZA
                                                                                                   mgr Donata Nawrocka
                                                                                                   Inspektor ds. ochrony środowiska
 

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__OCENY_ODDZIALYWANIA_NA_SRODOWISKO_MODERNIZACJI__OSZCZYSZCZALNI_SCIEKOW_W_GOSTYNIU.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl