Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 stycznia 2013

Obwieszczenie ws. budowa sieci wodociągowej - ul. Poznańska

RI.6733.2.2013                                                                     Gostyń, 16 stycznia 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 16 stycznia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków, na terenie działek nr 386/8, 387/8, 386/13, 387/22, położonych w Gostyniu w rejonie ulicy Poznańskiej.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.


                                                                                                          Burmistrz Gostynia
                                                                                                         Jerzy Kulak


 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowa_sieci_wodociagowej_-_ul__Poznanska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl