Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 października 2011

Obwieszczenie ws. wydanej decyzji środowiskowej - budowa ul. Polna - Leszczyńska

                                                                                                             Gostyń, dnia 25.10.2011 r.
RI.6220.7.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

W oparciu o art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  nr 199, poz. 1227 ze zmianami) i zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   ( tekst jednolity  Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) obwieszczam, że w dniu 25 października 2011r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pana Stanisława Wajraka, reprezentującego firmę „INWESTOR KONIN ” Pracownia Projektowa, ul. Okólna 6, 62-510 Konin, działającego z upoważnienia Burmistrza Gostynia, Rynek 2, 63-800 Gostyń, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi łączącej ulicę Polną z ulicą Leszczyńską.

Planowane przedsięwzięcia zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213, poz. 1397) zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, w Wydziale Rozwoju i Inwestycji - pok.4, w godzinach pracy Urzędu.


                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                             mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__wydanej_decyzji_srodowiskowej_-_budowa_ul__Polna_-_Leszczynska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl