Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 czerwca 2013

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projek

Ogłoszenie
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Gostyniu
w rejonie ul. Kolejowej i osiedla Gawrony oraz ul. Stanisława Helsztyńskiego
 

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu zostanie opracowany na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XXVII/410/13 z dnia 10 maja 2013 r. Teren objęty sporządzeniem planu miejscowego stanowi obszar wschodniej strony ul. Kolejowej, części osiedla Gawrony, a także nieruchomości położonych przy ul. Stanisława Helsztyńskiego i ul. Gawrony. 
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5), oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres um@gostyn.pl w terminie do 1 lipca 2013 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gostynia.


                                          Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_przystapieniu_do_przeprowadzenia_strategicznej_oceny_oddzialywania_na_srodowisko_projek_35996.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl