Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 maja 2014

Ogłoszenie o udziale społeczeństwa w ramach oceny iddziałwania na środkowisko skutków realizacji pro

OGŁOSZENIE O ZAPEWNIENIU MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W RAMACH POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W GOSTYNIU W REJONIE UL. KOLEJOWEJ I OSIEDLA GAWRONY ORAZ UL. STANISŁAWA HELSZTYŃSKIEGO
 

Na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), zapewniam możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i informuję o możliwości zapoznania się, w szczególności, z projektem ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu, opracowany na podstawie Uchwały Nr XXVII/410/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 maja 2013 r., obejmuje teren osiedla Gawrony oraz nieruchomości położone przy ul. Kolejowej i ul. Stanisława Helsztyńskiego. Ww. dokumentacja, związana z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będzie wyłożona do wglądu, od 22 maja 2014 r. do 20 czerwca 2014 r., w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) w godzinach urzędowania. Uwagi do przedmiotowej dokumentacji, z podaniem imienia, nazwiska (nazwy) i adresu, można składać do Burmistrza Gostynia, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres um@gostyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 lipca 2014 r.

                                                                            Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_udziale_spoleczenstwa_w_ramach_oceny_iddzialwania_na_srodkowisko_skutkow_realizacji_pro.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl