Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 września 2010

PRZETARG- UL. PRY DWORCU

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości zabudowanej, położonej w Gostyniu, przy ul. Przy Dworcu oznaczonej jako działka nr 1684/4 o powierzchni 0,1860 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 29521.
Nieruchomość ma kształt regularnego prostokąta, teren płaski w pełni utwardzony płytkami betonowymi chodnikowymi. Na gruncie usytuowany jest budynek wolnostojący podpiwniczony o powierzchni użytkowej 386,42 m2 (w tym część dworca 244,76 m2, część gastronomiczna 141,66 m2). Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną do sieci, telefoniczną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody ogrzewanej z własnego źródła ciepła – kotłowni węglowej. Przed budynkiem wybudowano wiatę w konstrukcji metalowej o pow. zabudowy 294 m2.
Dla terenu na którym znajduje się nieruchomość nie obowiązuje mpzp. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako kierunek dalszego rozwoju wskazano teren usług.
Nieruchomość jest obciążona służebnością gruntową polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 1684/2 od strony północnej na rzecz każdoczesnego właściciela położonej w Gostyniu działki 1684/1
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 301 800,00 zł (netto),
wadium wynosi: 35 000,00 zł
Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin nieruchomości. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się w 18 października 2010 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Wadium do 13 października 2010 roku, należy wpłacić na konto Sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Dowód wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. Przez wniesienie wadium w terminie, rozumie się uznanie wymaganego wadium na rachunku bankowym Urzędu do dnia 13 października 2010 roku.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny.
Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, ul. Fabryczna 1, tel. 65 572 06 93 natomiast dodatkowe informacje zostaną udzielone w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 2, tel. 65 575 21 16.
 

https://www.gostyn.pl/PRZETARG-_UL__PRY_DWORCU.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl