Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

24 maja 2010

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 18 maja 2010 r.
o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98/2000, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.: zwanej dalej „ustawą”)

zawiadamiam


o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2010 (znak IR.III-4.71190-16/09) z dnia 12 kwietnia 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca obwodnicy Śremu do drogi krajowej nr 36.
Informuję, że zgodnie z art.11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193/2008, poz. 1194 ze zm.) i art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Ministra Infrastruktury.
Z treścią odwołania można zapoznać się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 106 (tel. 0-61-8541289 lub 0-61-8541275), w godzinach pracy urzędu.


                                                                               z up. Wojewody Wielkopolskiego
                                                                               /-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska
                                                                               z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
 

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WOJEWODY_WIELKOPOLSKIEGO_35566.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl